Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Gmina Bulkowo
Strona główna » Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie na terenie Powiatu Płockiego » Nieodpłatna pomoc prawna na terenie Powiatu Płockiego w 2016 roku
A A A

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie na terenie Powiatu Płockiego: Nieodpłatna pomoc prawna na terenie Powiatu Płockiego w 2016 roku

Nieodpłatna pomoc prawna na terenie Powiatu Płockiego w 2016 roku

 

Powiat Płocki – w porozumieniu z Okręgową Radą Adwokacką w Płocku i Okręgową Izbą Radców Prawnych w Warszawie oraz Gminami z terenu powiatu płockiego – realizuje zadanie polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej. Na terenie powiatu płockiego od 1 stycznia 2016 r. zostaną uruchomione cztery punkty nieodpłatnej pomocy prawnej. W związku z unieważnieniem przez Zarząd Powiatu w Płocku otwartego konkursu na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu płockiego w 2016 r., wszystkie cztery punkty będą prowadzone przez Powiat Płocki.

Lokalizację punktów, harmonogram pracy i podmiot świadczący nieodpłatną pomoc prawną obrazuje niniejsza tabela.

 

Punkt

Porozumienie z Gminą

Lokalizacja punktu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej

Harmonogram udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej

Podmiot świadczący nieodpłatna pomoc prawną

1

Gmina Bulkowo

Szkoła Podstawowa we Włókach,

Włóki 16,

09-454 Bulkowo,

pokój 1 i 2

Poniedziałek – piątek

w godzinach 900 – 1300

Łącznie 5 osób – 3 radców prawnych i 2 adwokatów.

Radcy prawni: poniedziałek, środa, piątek.

Adwokaci: wtorek i czwartek.

2

Gmina Mała Wieś

Lokal w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Małej Wsi

09-460 Mała Wieś ul. Płońska 2

Poniedziałek – piątek

w godzinach 900 – 1300

Łącznie 5 osób – 2 radców prawnych i 3 adwokatów.

Radcy prawni: wtorek i czwartek.

Adwokaci: poniedziałek, środa, piątek.

3

Gmina Stara Biała

Urząd Gminy

Stara Biała,

ul. Jana Kazimierza 1

09 -411 Biała.

Wejście wspólne z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu, pokój nr 1

 

Poniedziałek – piątek

w godzinach 800 – 1200

Łącznie 5 osób – 3 radców prawnych i 2 adwokatów.

Radcy prawni: poniedziałek, środa, piątek.

Adwokaci: wtorek i czwartek.

4

Gmina Gąbin

Urząd Miasta i Gminy Gąbin,

09- 530 Gąbin

ul. Stary Rynek 16, pokój nr 5 (parter)

Dwa dni w tygodniu tj. poniedziałek

w godzinach 800 – 1200 i środa

w godzinach 1400 – 1800

Łącznie 5 osób – 2 radców prawnych i 3 adwokatów

 

Radcy prawni: wtorek i czwartek.

 

Adwokaci: poniedziałek, środa, piątek

 

 

 

Gmina Nowy Duninów

Urząd Gminy w Nowym Duninowie,

ul. Osiedlowa 1

09-505 Nowy Duninów,

parter - pokój nr 1

Dwa dni w tygodniu tj. wtorek i czwartek

w godzinach 800 – 1200

Gmina Łąck

Hala Sportowa w Łącku,

ul. Gostynińska 2,

09-520 Łąck,

pomieszczenie biurowe

Jeden dzień w tygodniu tj. piątek w godzinach

900 – 1300

 

W dni ustawowo wolne od pracy punkty nieodpłatnej pomocy prawnej będą nieczynne.

  

Zakres nieodpłatnej pomocy prawnej

 

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

1)  poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach lub

2)  wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub

3)  udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub

4)  sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:

1)  podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;

2)  z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;

3)  związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

 

 

Osoby, którym przysługuje nieodpłatna pomoc prawna
i rodzaj dokumentu potwierdzające w/w uprawnienie

 

I.     Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej:

1)  której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia lub

2)  która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. poz. 1863), lub

3)  która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz.U. z 2014 r. poz. 1206 oraz z 2015 r. poz. 693), lub

4)  która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz.U. Nr 205, poz. 1203), lub

5)  która nie ukończyła 26 lat, lub

6)  która ukończyła 65 lat, lub

7)  która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty.

 

II.   Prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej osoba uprawniona, o której mowa w:

1) pkt I. 1 – wykazuje przez przedłożenie oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

2) pkt I. 2 – wykazuje przez przedłożenie ważnej Karty Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny;

3) pkt I. 3 – wykazuje przez przedłożenie zaświadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;

4) pkt I. 4 – wykazuje przez przedłożenie ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa;

5) pkt I. 5 i 6 – wykazuje przez przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość;

6) pkt I. 7 – wykazuje przez złożenie oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w tym przepisie.

III. Osoba uprawniona, o której mowa w pkt I. 1, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej składa pisemne oświadczenie, że nie wydano wobec niej decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia.

IV.  Osobie uprawnionej, o której mowa w pkt I. 1 - 6, wymagającej niezwłocznego uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej w przypadku sytuacji kryzysowej lub zdarzenia losowego, nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana na podstawie pisemnego oświadczenia, że jest ona uprawniona do jej uzyskania na podstawie pkt I. 1 - 6, a z uwagi na sytuację kryzysową lub zdarzenie losowe nie jest w stanie przedstawić dokumentów wymienionych w pkt. II. 1 - 5.

V.   Oświadczenia, o których mowa w pkt II. 6 oraz w pkt. III i IV, osoba uprawniona składa udzielającemu nieodpłatnej pomocy prawnej pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nich klauzuli o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.


drukuj pobierz pdf    

wstecz

Przetargi