Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Gmina Bulkowo
Strona główna » Skargi, wnioski i petycje » Skargi i wnioski
A A A

Skargi, wnioski i petycje: Skargi i wnioski

Podstawa prawna


      Procedura przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w Urzędzie Gminy, realizowana jest w oparciu o:

- art. 63 Konstytucji RP (Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483);
- Dział VIII ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017, poz. 1257);
- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 08.01.2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r. Nr 5, poz. 46).

Przedmiotem skargi w rozumieniu art. 227 kpa, może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw przez właściwe organy lub ich pracowników.

Przedmiotem wniosku w rozumieniu art. 241 kpa, mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

 

Terminy obowiązujące w przypadku załatwienia skargi/wniosku


      Organ właściwy do rozpatrzenia skargi/wniosku, powinien załatwić sprawę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

Powyższe terminy liczy się od daty wpływu skargi/wniosku bezpośrednio do Urzędu Gminy

W razie niemożności załatwienia skargi/wniosku w ustawowym terminie, organ właściwy powinien zawiadomić o tym wnoszącego, wskazując nowy termin jej załatwienia sprawy oraz podając przyczyny zwłoki.

W przypadku kiedy z treści skargi/wniosku nie można należycie ustalić ich przedmiotu, wzywa się wnoszącego skargę/wniosek do złożenia - w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania wezwania - wyjaśnienia lub uzupełnienia z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie skargi/wniosku bez rozpoznania.

W przypadku, gdy Urząd Gminy – wskazany jako adresat – nie jest właściwy do rozpatrzenia skargi lub wniosku, obowiązany jest niezwłocznie nie później jednak niż w terminie 7 dni, przekazać ją właściwemu organowi, zawiadamiając równocześnie o tym skarżącego, albo wskazać mu właściwy organ.

 


Rozpatrywanie skargi/wniosku


      Zagwarantowane każdemu w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej prawo składania skarg i wniosków, realizowane jest na zasadach określonych przepisami Działu VIII Kodeksu postępowania administracyjnego.

Przepisy te zobowiązują adresata pisma do odpowiedniego jego zakwalifikowania na podstawie przedmiotu wnoszonej sprawy. Zanim organ zdecyduje się na załatwienie sprawy w trybie Działu VIII kpa, powinien dokonać dokładnej analizy, czy jest to tryb właściwy, czy inne przepisy szczególne nie przewidują innego trybu i czy jest organem właściwym do jego załatwienia. O tym, czy pismo należy zakwalifikować jako skargę lub wniosek decyduje treść pisma, a nie jego forma.

Przepis art. 231 kpa nakłada obowiązek przestrzegania przez organy swojej właściwości oraz nadania skardze prawidłowego biegu. Organ nie może rozpatrzyć skargi poza zakresem swojej właściwości, bo byłoby to działanie pozbawione podstaw prawnych.

Postępowanie skargowe jest uproszczonym postępowaniem administracyjnym, kończącym się zawiadomieniem skarżącego o sposobie jego załatwienia – stanowiskiem organu. Postępowanie to nie przewiduje trybu odwoławczego.

W przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności – organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy – bez zawiadamiania skarżącego.Ochrona prawna skarżącego


      Art. 225 § 1 kpa przewiduje ochronę prawną skarżącego/wnioskodawcy, cyt. „Nikt nie może być narażony na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu złożenia skargi lub wniosku albo z powodu dostarczenia materiału do publikacji o znamionach skargi lub wniosku, jeżeli działał w granicach prawem dozwolonych.”

Ochrona obejmuje osoby wnoszące skargę lub wniosek tylko w zakresie dozwolonym prawem, a więc gdy nie zostaną naruszone chronione dobra innych osób lub instytucji. Ochrona nie będzie rozciągała się na osoby dopuszczające się oszczerstwa, zniesławienia lub zniewagi, czyli dopuszczające się czynów przestępczych.

 

Informacja dotycząca sposobu złożenia skargi/wniosku


      Skargi/wnioski można składać:

- listownie na adres:


Urząd Gminy Bulkowo
ul. Szkolna 1
09-454 Bulkowo


- osobiście – Urząd Gminy Bulkowo, ul. Szkolna 1, 09-454 Bulkowo - od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu.

- faksem - nr faxu: 24 265 23 50


Skarga/wniosek powinny zawierać:

- imię i nazwisko wnoszącego,
- dokładny adres do korespondencji,
- dokładny opis zdarzenia.

Skargi/wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego - pozostawione będą bez rozpoznania.

Skargi/wniosku - nie można złożyć telefonicznie.

Skargi/wnioski - można składać w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą.Informacja o przyjmowaniu obywateli w sprawach skarg i wniosków


W sprawach skarg i wniosków interesanci przyjmowani są przez Wójta Gminy Bulkowo w każdą środę w godz. 15.15 - 16.15.


drukuj pobierz pdf    

wstecz

Przetargi