Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Gmina Bulkowo
Strona główna » Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie na terenie Powiatu Płockiego » NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA I NIEDPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE NA TERENIE POWIAT...
A A A

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie na terenie Powiatu Płockiego: NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA I NIEDPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE NA TERENIE POWIATU PŁOCKIEGO W 2022 ROKU

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA I NIEDPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE NA TERENIE POWIATU PŁOCKIEGO W 2022 ROKU

 Zakres nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

 Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

1)  poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub

2)  wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego lub

3)  sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem  pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym lub

4) nieodpłatną mediację lub

5)  sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia  społecznego.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku (pomoc de minimis).

 Nieodpłatna mediacja obejmuje:

1) poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyści z tego wynikających;

2) przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;

3) przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;

4) przeprowadzenie mediacji;

5) udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:

1) sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowanie sprawy do mediacji lub

postępowania mediacyjnego;

2) zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

 Nieodpłatną mediację prowadzi mediator.

Osoby, którym przysługuje nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Umówienie terminu wizyty dokonuje się telefonicznie pod  numerem telefonu 24 267 67 76 lub 734 464 323, w dni powszednie w godzinach 7.30-15.30 oraz za pośrednictwem strony internetowej www.np.ms.gov.pl

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego  odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty.

  • Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
  • Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.

Osobom, ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą się stawić w punkcie osobiście oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się może być udzielona nieodpłatna pomoc prawna lub nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, także poza punktem lub z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

Wymienionym osobom może być udzielona nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przez zorganizowanie wizyty w miejscu zamieszkania tych osób lub w miejscu wyposażonym w urządzenie ułatwiające porozumienie się z osobami doświadczającymi trudności w komunikowaniu się lub w miejscu, w którym zapewnia się możliwość korzystania z pomocy tłumacza języka migowego.

Osoby te przed uzyskaniem porady są zobowiązane do złożenia oświadczenia, że nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej wraz ze wskazaniem okoliczności to uzasadniających oraz dostępnych tej osobie środków porozumienia się na odległość. Osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadcząca nieodpłatne poradnictwo obywatelskie po otrzymaniu ww. dokumentów i danych kontaktowych osoby uprawnionej, porozumiewa się z nią w umówionym terminie.

Bliższe informacje pod numerem telefonu 24 267 67 76 lub 734 464 323.

Zgłoszenie można przekazać:

  • pocztą tradycyjną na adres: Starostwo Powiatowe w Płocku Wydział Organizacji i Nadzoru, ul. Bielska 59, 09-400 Płock,
  • fax na numer 24 267 68 48,
  • zapisy on-line na stronie np.ms.gov.pl
  • pocztą elektroniczną na adres: starostwo@powiat.plock.pl
  • skrytka ePUAP adres:59y4ajku1g/Skrytka ESP lub 59y4ajku1g/skrytka,
  • osobiście: Starostwo Powiatowe w Płocku, ul. Bielska 59, 09-400 Płock

Osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadcząca nieodpłatne poradnictwo obywatelskie dokumentuje każdy przypadek udzielenia porady w karcie pomocy (część A), przy czym pozycje zawierające informacje dotyczące osoby uprawnionej wypełniane są przy jej udziale, to jest: wiek, płeć, wykształcenie, dochód, źródło dochodu w gospodarstwie domowym i liczba członków w gospodarstwie domowym oraz miejsce zamieszkania.

Możliwość i forma przekazywania opinii przez osoby uprawnione o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej  lub świadczonym nieodpłatnym  poradnictwie obywatelskim.

Osoby uprawnione do uzyskania nieodpłatnej  porady prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego mają możliwość wyrażenia opinii o udzielonej pomocy:

  • bezpośrednio po udzielonej poradzie na (części B) karty pomocy, którą należy umieścić w zamkniętej urnie, znajdującej się w miejscu przeznaczonym dla osób oczekujących na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;
  • w dowolnym terminie:

a) telefonicznie pod numerem telefonu 24 267 67 76 lub 734 464 323;

b) za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres:

starostwo@powiat.plock.pl

ePUAP adres:59y4ajku1g/Skrytka ESP lub 59y4ajku1g/skrytka

c) lub listowanie wysyłając na adres:

Starostwo Powiatowe w Płocku Wydział Organizacji i Nadzoru ul. Bielska 59, 09-400 Płock

W czasie stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo wprowadzenia stanu nadzwyczajnego udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej (w tym także nieodpłatnej mediacji) lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego może się odbywać na odległość poprzez telefon i z wykorzystaniem innych środków porozumienia się na odległość oraz poza lokalem punktu.

W tym czasie nie jest wymagane złożenie pisemnego oświadczenia, że dana osoba nie może ponieść kosztów pomocy prawnej oraz oświadczenia przedsiębiorcy, że nie zatrudniał
w ciągu ostatniego roku innych osób.

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2022 r. – Powiat Płocki

Punkt Porozumienie z Gminą/Powiat Płocki Lokalizacja punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego Harmonogram udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego Podmiot świadczący nieodpłatną pomoc prawną lub nieodpłatne poradnictwo obywatelskie Uwagi

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej

 

 

1

 

 

Gmina Staroźreby

Lokal w budynku Urzędu Gminy w Staroźrebach, ul. Płocka 18, 09-440 Staroźreby.  

 

Poniedziałek

w godzinach

1300 – 1700

NPP/ MEDIACJE

 

Stowarzyszenie Mazowsze Razem, Łętowo nr 3, 09-470 Bodzanów.

 

KRS 0000717180.

 

 

Porady nieodpłatnej pomocy prawnej będą udzielane po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym pod nr

 

24 267 67 76,
734 464 323 lub www.np.ms.gov.pl

 (w dni powszednie
w godz. 7.30-15.30)

Z ważnych powodów dopuszcza się ustalanie innej kolejności. Kobietom w ciąży porady nieodpłatnej pomocy prawnej udzielane są poza kolejnością.

 

Gmina Bulkowo Szkoła Podstawowa we Włókach,

 

Włóki 16, 09-454 Bulkowo, pokój 1 i 2

 

Wtorek

 

w godzinach

900 – 1300

 

Gmina Mała Wieś Lokal w budynku Gminnego Centrum Kultury „MultiOsada w Małej Wsi”

 

ul. Warszawska 31 , 09-460 Mała Wieś.

 

Środa w godzinach

 

1200 – 1600

i piątek

w godzinach

800 – 1200

Gmina Słupno Lokal w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupnie,
ul. Warszawska 26 A, 09-472 Słupno (parter).
Czwartek

 

w godzinach

1400 – 1800

 

Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
2  

 

Gmina Bulkowo

 

 

 

Szkoła Podstawowa we Włókach,

Włóki 16, 09-454 Bulkowo, pokój 1 i 2

 

 

 

Poniedziałek

w godzinach 900 – 1300

 

 

 

 

 

 

 

Stowarzyszenie Mazowsze Razem, Łętowo nr 3, 09-470 Bodzanów.

KRS 0000717180.

 

 

 

 

 

 

 

Porady nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego będą udzielane po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym pod nr

 

24 267 67 76,
734 464 323 lub www.np.ms.gov.pl

 (w dni powszednie
w godz. 7.30-15.30)

Z ważnych powodów dopuszcza się ustalanie innej kolejności. Kobietom w ciąży porady nieodpłatnej pomocy prawnej udzielane są poza kolejnością.

Gmina Drobin  

 

Lokal w Miejsko – Gminnej Bibliotece w Drobinie ul. Rynek 1, 09-210 Drobin.

 

Wtorek

 

w godzinach 800 – 1200

 

 

 

Gmina Gąbin

 

 

 

Lokal w budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gąbinie,

ul. Stary Rynek 14, 09-530 Gąbin (parter)

 

Środa

 

w godzinach 1300 –1700

 

Gmina Bielsk  

 

Urząd Gminy w Bielsku

Pl. Wolności 3A, 09-230 Bielsk

 

Czwartek

 

w godzinach 800 – 1200

 

Gmina Łąck Lokal w Hali Sportowej w Łącku,

 

ul. Gostynińska 2, 09-520 Łąck

Piątek

 

w godzinach 800 – 1200

MEDIACJE    —

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej
3 Gmina Nowy Duninów Urząd Gminy w Nowym Duninowie,

 

ul. Osiedlowa 1, 09-505 Nowy Duninów, pokój nr 1 (parter).

Poniedziałek

 

w godzinach 800-1200

 

 

 

Punkt prowadzony przez radców prawnych wyznaczonych przez OIRP

Porady nieodpłatnej pomocy prawnej będą udzielane po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym pod nr

 

24 267 67 76,
734 464 323 lub www.np.ms.gov.pl

 (w dni powszednie
w godz. 7.30-15.30)

Z ważnych powodów dopuszcza się ustalanie innej kolejności. Kobietom w ciąży porady nieodpłatnej pomocy prawnej udzielane są poza kolejnością.

Gmina Łąck Lokal w Hali Sportowej w Łącku,

 

ul. Gostynińska 2, 09-520 Łąck.

 

Wtorek

 

w godzinach  800-1200

 

Gmina Drobin Lokal w budynku  Miejsko – Gminnej Biblioteki  w Drobinie, ul. Rynek 1,

 

09-210 Drobin.

Środa

 

w godzinach 800-1200

 

Powiat Płocki Zespół Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie, ul. Niepodległości 11a, 09-450 Wyszogród. Czwartek

 

w godzinach 800-1200
NPP/ MEDIACJE

Gmina Słupno Lokal w budynku  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupnie,

 

ul. Warszawska 26 A, 09-472 Słupno (parter).

Piątek

 

w godzinach 1400-1800

 

4 Gmina  Gąbin Lokal  w budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gąbinie,

 

09-530 Gąbin, ul. Stary Rynek 14,  (parter).

Poniedziałek

 

w godzinach 800-1200

 

Punkt prowadzony przez adwokatów wyznaczonych przez ORA Porady nieodpłatnej pomocy prawnej będą udzielane po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym pod nr

 

24 267 67 76,
734 464 323 lub www.np.ms.gov.pl

 (w dni powszednie
w godz. 7.30-15.30)

Z ważnych powodów dopuszcza się ustalanie innej kolejności. Kobietom w ciąży porady nieodpłatnej pomocy prawnej udzielane są poza kolejnością.

Gmina Bodzanów Lokal w Świetlicy Wiejskiej w Kępie Polskiej, Kępa Polska 42, 09-470 Bodzanów Wtorek

 

w godzinach 900–1300

 

Gmina Brudzeń Duży Urząd Gminy w Brudzeniu Dużym

 

ul. Toruńska 2, 09-414 Brudzeń Duży, pokój nr 3.

Środa

 

w godzinach 1000–1400

 

Gmina Nowy Duninów Urząd Gminy w Nowym Duninowie,

 

ul. Osiedlowa 1, 09-505 Nowy Duninów

pokój nr 1,  (parter).

Czwartek

 

w godzinach 900–1300

NPP/ MEDIACJE

 

Gmina Wyszogród Sala Posiedzeń  Gminy i Miasta Wyszogród w budynku Szkoły Podstawowej im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Wyszogrodzie,

 

ul. Niepodległości 11, 09-450 Wyszogród (parter).

Piątek

 

w godzinach 900–1300

 

             

Wszystkie lokale, w których funkcjonują punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego dostępne są dla osób niepełnosprawnych.

Dokumenty do pobrania:
Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa 2022
(wprowadził: Piotr Banaś 2022-01-04 12:26:51)
rozmiar pliku: 205.8Kb

drukuj pobierz pdf    

pobierz darmowo: Adobe Reader | Open Office

wstecz

Przetargi