Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Gmina Bulkowo

Uchwały Rady: UCHWAŁA Nr 382/LX/23 w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Bulkowo na 2023 rok Nr317/LI/22 Rady Gminy Bulkowo z dnia 30 grudnia 2022 roku

UCHWAŁA Nr 382/LX/23

RADY GMINY BULKOWO

z dnia 13 września 2023 r.

w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Bulkowo na 2023 rok Nr317/LI/22 Rady Gminy Bulkowo z dnia 30 grudnia 2022 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. 2023 r., poz. 40) oraz art. 211, art. 212, art.217 ust. 2 pkt. 6, art.235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2023 r., poz. 1270) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. 2022 poz.583) Rada Gminy Bulkowo uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej Gminy Bulkowo na 2023 rok Nr 317/LI/22 Rady Gminy Rady Gminy Bulkowo z dnia 30 grudnia 2022 roku wprowadza się następujące zmiany:

Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2023 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, zmieniającym załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2023 rok:

1) Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2023 rok o kwotę – 56.813,45 zł w tym:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę – 56.813,45

Plan dochodów gminy ogółem wynosi – 38.057.530,52 zł w tym:

1) Dochody bieżące w kwocie – 27.257.410,65 zł

2) Dochody majątkowe w kwocie – 10.800.119,87 zł

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2023 r. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniający załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2023 rok.

1) Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2023 rok o kwotę – 56.813,45 zł w tym:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę – 101.800,45

- zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę – 110.087,00

- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę – 65.100,00

Plan wydatków gminy ogółem wynosi – 47.648.373,72 zł

1) wydatki bieżące w kwocie – 29.328.871,38 zł

2) wydatki majątkowe w kwocie – 18.319.502,34 zł

§ 3. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2023 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 4 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami do Uchwały Budżetowej na 2023 rok.

§ 4. W Uchwale budżetowej na 2023 rok Nr 317/LI/22 Rady Gminy Bulkowo o z dnia 30 grudnia 2022 roku § 7 otrzymuje brzmienie:

1.Ustala się dochody w kwocie 96.238,80 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, oraz wydatki w kwocie 118.669,45 zł  w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2.Ustala się wydatki w kwocie 7.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3.Ustala dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.374.767,00 zł, oraz wydatki w kwocie 1.734.925,75 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

4.Ustala się dochody w kwocie 5.000,00 zł i wydatki w kwocie 7.734,60 zł na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

§ 5. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2023 rok zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 6 do Uchwały Budżetowej na 2023 rok -  Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2023 roku.

§ 6. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2023 r. zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 7 Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne do Uchwały Budżetowej na 2023 rok.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bulkowo.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą w roku budżetowym 2023.

Dokumenty do pobrania:
Załącznik nr 1
(wprowadził: Piotr Banaś 2023-09-19 13:58:13)
rozmiar pliku: 52Kb
Załącznik nr 2
(wprowadził: Piotr Banaś 2023-09-19 13:58:05)
rozmiar pliku: 25.4Kb
Załącznik nr 3
(wprowadził: Piotr Banaś 2023-09-19 13:57:55)
rozmiar pliku: 15.5Kb
Załącznik nr 4
(wprowadził: Piotr Banaś 2023-09-19 13:57:44)
rozmiar pliku: 14Kb
Załącznik nr 5
(wprowadził: Piotr Banaś 2023-09-19 13:57:33)
rozmiar pliku: 38.2Kb

drukuj pobierz pdf    

pobierz darmowo: Adobe Reader | Open Office

wstecz

Przetargi