Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Gmina Bulkowo

Uchwały Rady: UCHWAŁA Nr 388/LXI/23 w sprawie udzielenia dotacji na realizację inwestycji: Remont konstrukcji kościoła parafialnego w Pilichowie, gm. Bulkowo

UCHWAŁA Nr 388/LXI/23

RADY GMINY BULKOWO

z dnia 30 października  2023 r.

w sprawie: udzielenia dotacji na realizację inwestycji: Remont konstrukcji kościoła parafialnego w Pilichowie, gm. Bulkowo.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. 2023 r., poz. 40) oraz art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami  (Dz. U. z 2022 r., poz. 840 ze zm.) oraz uchwały nr 333/LIII/23 z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie określania zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków i gminnej ewidencji zabytków położonych na terenie Gminy Bulkowo (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2023r. poz. 3004), oraz Uchwały nr 344/LV/23 zmieniającej Uchwałę nr 333/LIII/23 z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie określania zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków i gminnej ewidencji zabytków położonych na terenie Gminy Bulkowo (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2023r. poz. 5366) Rada Gminy Bulkowo uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Udziela się Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Marii Magdaleny w Pilichowie dotacji do kwoty 1 153 061,22 zł (słownie: jeden milion sto pięćdziesiąt trzy tysiące sześćdziesiąt jeden zł 22/100) na dofinansowanie prac konserwatorskich i robót budowlanych związanych z remontem konstrukcji kościoła parafialnego. Zabytek znajduje się w gminnej ewidencji zabytków oraz wpisany jest do rejestru zabytków pod nr 139/549/62W z dn. 30.03.1962 r.

2. Dotacja o której mowa w ust. 1 będzie udzielona z budżetu Gminy Bulkowo w 2024 roku.

§ 2. Szczegółowe warunki udzielenia i rozliczenia dotacji o której mowa w § 1. określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy Gminą Bulkowo, a beneficjentem.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bulkowo.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


drukuj pobierz pdf    

wstecz

Przetargi