nazwa dokumentu: Deklaracja dostępności strony dla każdego użytkownika

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Urząd Gminy Bulkowo  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej /

Data publikacji strony internetowej: 2005-11-28

Data ostatniej istotnej aktualizacji strony: 2017-04-24

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklarację sporządzono dnia: 2020-04-07

Deklarację ostatnio aktualizowano dnia: 2020-09-21

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Piotr Banaś p.banas@bulkowo.pl tel. kont. 24 265 20 13 wew.29

Informacja zwrotna

Na podstawie Art.18.(1-6): Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Postępowanie odwoławcze

Na podstawie Art.18.7: W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dodatkowe informacje

Jeszcze większa dostępność

Na stronie internetowej kontrast spełnia wymagania WCAG na poziomie AAA

Deklaracja poprawy dostępności

Aktualnie trwają prace nad konwersją wszystkich plików PDF do wersji dostępnych cyfrowo

Rejestr zmian

 

Dostępność architektoniczna

  1. Budynek: Urząd Gminy Bulkowo ul. Szkolna 1

Do budynku prowadzą  2  wejścia:

od ul. Szkolnej – Główne wejście

od ul. Płockiej – do pomieszczeń będących na parterze

Do wejścia prowadzą:  schody oraz pochylnia  dla wózków, znajdujący się przy schodach.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Wejście nie jest  zabezpieczone bramkami.

W budynku brak windy.

W budynku znajduje się tablica informacyjna dotycząca rozkładu pomieszczeń  wraz z zakresem wykonywanych czynności.

Dla osób na wózkach dostępne jest pomieszczenie  na parterze oraz instalacja systemu powiadamiania, pozwalającego osobie z niepełnosprawnością na poinformowanie, że urzędnik powinien zejść do niej na parter w celu załatwienia sprawy.

Brak toalety dla osób  z niepełnosprawnością.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 
informacje wprowadził:Piotr Bana
informacje wytworzył:Administrator
data dodania: 5 Marca 2020
data modyfikacji: /
data wyworzenia: Administrator / 5 Marca 2020