nazwa dokumentu: ZARZĄDZENIE Nr 101/2023 w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok

ZARZĄDZENIE Nr 101/23

WÓJTA GMINY BULKOWO

z dnia 29 września 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2023 r., poz.40) oraz art.257 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn.zm) Wójt Gminy Bulkowo:

zarządza co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej Gminy Bulkowo na rok 2023 Nr 317/LI/22 Rady Gminy Bulkowo z dnia 30 grudnia 2022 roku wprowadza się następujące zmiany:

1.Zwiększa się dochody budżetu zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia zmieniającym Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2023 rok:

            1) Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2023 rok o kwotę – 421,40w tym:

            - zwiększa się dochody bieżące o kwotę – 421,40

            Plan dochodów gminy ogółem wynosi – 38.085.788,95 zł w tym:

1)      Dochody bieżące w kwocie – 27.285.669,08 zł

2)      Dochody majątkowe w kwocie – 10.800.119,87 zł

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu  zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2023 rok oraz zgodnie z załącznikiem nr 3, zmieniającym Załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej na 2023 rok.

1) Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2023 rok o kwotę – 421,40 w tym:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę – 15.018,37

- zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę – 14.596,97 zł.

            Plan wydatków gminy ogółem wynosi – 47.676.632,15 zł

1) wydatki bieżące w kwocie – 29.357.129,81 zł

2) wydatki majątkowe w kwocie – 18.319.502,34 zł

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 
informacje wprowadził:Piotr Bana
informacje wytworzył:Magorzata Atleska
data dodania: 5 Października 2023
data modyfikacji: /
data wyworzenia: Magorzata Atleska / 5 Października 2023