nazwa dokumentu: ZARZĄDZENIE Nr 97/2023 w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Świadczenie kompleksowej usługi oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bulkowo”

ZARZĄDZENIE Nr 97/2023

WÓJTA GMINY BULKOWO

z dnia 28.09.2023 r.

w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Świadczenie kompleksowej usługi oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bulkowo”

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021, poz. 1372 ze zm.) w związku z art. 53 ust. 2, art. 54, art. 55 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605), zarządzam co następuje:

§1. Wyraża się zgodę na wszczęcie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:„Świadczenie kompleksowej usługi oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bulkowo”

§2.1. Powołuje się Komisję Przetargową w składzie:

1)

Piotr Woźniak

-

Przewodniczący Komisji

2)

Renata Frankiewicz

-

Sekretarz Komisji

3)

Krzysztof Tyski

-

Członek Komisji

2. Zobowiązuje się Komisję Przetargową do wykonania czynności określonych w Regulaminie Prac Komisji Przetargowej z dnia 30.12.2022 r. nadanym przez Wójta Gminy Bulkowo.

§3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji wymienionej w §2.ust.1.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 
informacje wprowadził:Piotr Bana
informacje wytworzył:Renata Frankiewicz
data dodania: 18 Października 2023
data modyfikacji: /
data wyworzenia: Renata Frankiewicz / 18 Października 2023